Tìm các giá trị

Câu hỏi: Tìm các giá trị a để phương trình log33-x=a có nghiệm.

A. a0

B. ba1

C. a1

D. a