Phương trình

Câu hỏi: Phương trình 3log1+x4=x tương đương với phương trình nào dưới đây?

A. 1+xlog34

B. log3x=log41+x

C. log1+x4=3x

D. 4logx+13=x