Lũ thường lên nhanh rút nhanh là đặc điểm sô...

Câu hỏi: Lũ thường lên nhanh rút nhanh là đặc điểm sông ngòi thuộc vùng

A. Đồng bằng sông Cửu Long

B. Đồng bằng Sông Hồng

C. Đông Nam Bộ

D. Bắc Trung Bộ