Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho...

Câu hỏi: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy thủy điện nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ?

A. Đa Nhim

B. Cần Đơn

C. Trị An

D. Thác Mơ