Cho phản ứng hạt nhân

Câu hỏi: Cho phản ứng hạt nhân . Biết khối lượng của lần lượt là 11,9970 u

A. 7 MeV

B. 6 MeV

C. 9 MeV

D. 8 MeV.