Chất lượng lao động nước ta còn nhiều hạn ch...

Câu hỏi: Chất lượng lao động nước ta còn nhiều hạn chế, nguyên nhân là

A. nguồn lao động chưa thật cần cù, chịu khó.

B. người lao động phần lớn còn thiếu kinh nghiệm.

C. tính sáng tạo của người lao động chưa thật cao.

D. công tác đào tạo lao động chưa đáp ứng được nhu cầu xã hội.