Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết hầu hết các tuyến đường sắt của nước ta kết nối với thành phố nào sau đây?

A. Thành phố Hà Nội 

B. Thành phố Hồ Chí Minh 

C. Thành phố Hải Phòng 

D. Thành phố Đà Nẵng