Cho hàm số

Câu hỏi: Cho hàm số fxđồng biến trên tập số thực , mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Với mọi x1>x2fx1<fx2.

B. Với mọi x1,x2fx1>fx2.

C. Với mọi x1,x2fx1<fx2.

D. Với mọi x1<x2fx1<fx2.