Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

Câu hỏi: Phương trình nào sau đây vô nghiệm:

A. sin x  - 3 =0

B. 2cos2 x – cosx – 1  = 0.

C. tanx + 3=  0

D. 4sinx – 3 = 0