Cho hình chóp S. ABC có SA vuông góc với đáy...

Câu hỏi: Cho hình chóp S. ABC có SA vuông góc với đáy, SA = 2BC và BAC^= 1200. Hình chiếu vuông góc của A lên các đoạn SB và SC lần lượt là M và N. Góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và (AMN) bằng

A. 450

B. 600

C. 150

D. 300