Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 20, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Đia lí Việt Nam trang 20, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với ngành thủy sản nước ta?

A. An Giang là tỉnh có sản lượng nuôi trồng lớn nhất.

B. Sản lượng khai thác và nuôi trồng đều tăng.

C. Sản lượng nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác

D. Đồng Tháp là tỉnh có sản lượng thủy sản lớn nhất.