Cho hình thang vuông ABCD  tại A và...

Câu hỏi: Cho hình thang vuông ABCD  tại A và D, AD = CD = a, AB = 2a. Quay hình thang ABCD  xung quanh đường thẳng CD. Thể tích khối tròn xoay thu được là

A. 5πa33

B. 7πa33

C. 4πa33

D. πa3