Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoả...

Câu hỏi: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?

A. y=x-2-x+2

B. y=x-2x+2

C. y=-x+2x+2

D. y=x+2-x+2