Đường cong trong hình bên là đồ thị của một...

Câu hỏi: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. y=x3-3x+1

B. y=-x3-3x+1

C. y=x4-x2+3

D. y=x3-3x+1