Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u =...

Câu hỏi: Một đoạn mạch mắc vào điện áp xoay chiều u = 100cos100πt (V) thì cường độ qua đoạn mạch là i = 2.cos(100πt + π/3) (A). Công suất tiêu thụ trong đoạn mạch này là

A. P = 50W

B. P = 100W

C. P =503W 

D. P = 1003W