Số các giá trị thực của tham số m để p...

Câu hỏi: Số các giá trị thực của tham số m để phương trình (sin x-1)(2cos^2 x - (sinx -1)(2cos2 x –(2m+1)cosx+m)=0 có đúng 4 nghiệm thực thuộc đoạn 0;2π

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. Vô số.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Bài tập Lượng Giác cơ bản , nâng cao có lời giải !!