Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng...

Câu hỏi: Hai nguồn sóng kết hợp A, B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình . Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=15cm/s. Hai điểm cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có  . Tại thời điểm li độ của là 3mm thì li độ của tại thời điểm đó là

A. 3mm

B. -3mm

C.

D.