Đặt một điện áp

Câu hỏi: Đặt một điện áp u=2202cos(100πt+π6) (V) vào hai đầu một điện trở, pha của cường độ dòng điện tức thời qua điện trở tại thời điểm t = 0 là:

A.π6rad  

B. 0  

C. 100π rad

D. π rad