Trong một môi trường đẳng hướng và không hấp...

Câu hỏi: Trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng. Một nguồn âm điểm phát âm có công suất P được đặt tại B thì mức cường độ âm tại A là 40 dB, tại C là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm AC có giá trị gần đúng bằng

A. 53dB.

B. 27dB.

C. 34dB.

D. 42dB.