Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, h...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

A. Nghi Sơn

B. Hòn La

C. Vũng Áng

D. Vân Phong