Hình bát diện đều thuộc loại khối...

Câu hỏi: Hình bát diện đều thuộc loại khối đa diện đều nào sau đây

A. {5;3}

B. {3;4}

C. {3;5}

D. {4;3}