Đặt một vật lên một chiếc bàn quay đang quay...

Câu hỏi: Đặt một vật lên một chiếc bàn quay đang quay đều thì vật chuyển động tròn đều với bàn. Lực nào đóng vai trò là lực hướng tâm?

A. Lực ma sát trượt tác dụng lên vật.

B. Trọng lực Trái Đất tác dụng lên vật.

C. Phản lực của bàn tác dụng lên vật.

D. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật.