Đồ thị sau...

Câu hỏi: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?

A. y=x4+2x2+4

B. y=x4+2x2-3

C. y=x4-3x2+2

D. y=x2-3