GDP/người thể hiện mối quan hệ giữa

Câu hỏi: GDP/người thể hiện mối quan hệ giữa

A. Sự phát triển kinh tế và số dân

B. Đầu tư nước ngoài với số dân

C. Sự phát triển công nghiệp và số dân

D. Sự phát triển công nghiệp,nông nghiệp và số dân