Kết luận nào sau đây không đúng...

Câu hỏi: Kết luận nào sau đây không đúng? Đối với một chất điểm dao động cơ điều hoà với tần số f thì

A. động năng biến thiên điều hoà với tần số f.    

B. vận tốc biến thiên điều hoà với tần số f. 

C. gia tốc biến thiên điều hoà với tần số f.       

D. thế năng biến thiên điều hoà với tần số 2f.