Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, ch...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 8, cho biết than đá có ở nơi nào sau đây?

A. Tiền Hải. 

B. Cẩm Phả.

C. Cổ Định. 

D. Quỳ Châu.