Cho hình chóp S.ABCD có đ...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh  a, SD = a172. Hình chiếu vuông góc H của S lên mặt (ABCD) là trung điểm của đoạn AB. Gọi K là trung điểm của AD. Tính khoảng cách giữa hai đường SD và HK theo a

A. a37

B. a35

C. a215

D. 3a5