Trong kỳ thi Chọn học sinh giỏi tỉ...

Câu hỏi: Trong kỳ thi Chọn học sinh giỏi tỉnh có  em dự thi, có 105 em tham gia buổi gặp mặt trước kỳ thi. Biết các em đó có số thứ tự trong danh sách lập thành một cấp số cộng. Các em ngồi ngẫu nhiên vào hai dãy bàn đối diện nhau, mỗi dãy có 5 ghế và mỗi ghế chỉ ngồi được 1 học sinh. Tính xác suất để tổng các số thứ tự của hai em ngồi đối diện nhau là bằng nhau.

A. 1954

B. 1945

C. 1126

D. 1252