Gọi S là miền giá trị của hàm số

Câu hỏi: Gọi S là miền giá trị của hàm số y=sin22x+3sin4x2cos22x-sin4x+2. Khi đó số phần tử nguyên thuộc S là

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4