Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ...

Câu hỏi: Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2sin2x-2cos2x=2 bằng

A. 0

B. π4

C. -3π4

D. -π4