Trong cuộc Tiến công chiến lược...

Câu hỏi: Trong cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch ở đâu?

A. Đà Nẵng, Tây Nguyên, Sài Gòn

B. Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn

C. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

D. Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn