Một vật khối lượng 1,0kg có thể tăng 1,0J đố...

Câu hỏi: Một vật khối lượng 1,0kg có thể tăng 1,0J đối với mặt đất. Lấy . Khi đó, vật ở độ cao

A.

B.

C.

D.