Biết rằng đồ thị hàm số

Câu hỏi: Biết rằng đồ thị hàm số y=x3-4x2+5x-1 cắt đồ thị hàm số y=1 tại hai điểm phân biệt A và B. Tính độ dài đoạn bằng AB.

A. AB=2

B. AB=3

C. AB=22

D. AB=1