Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, c...

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, cho biết phát biểu nào sau đây đúng khi so sánh sản lượng thủy sản của một số tỉnh?

A. Nuôi trồng của Nam Định nhỏ hơn Quảng Bình

B. Khai thác của Thanh Hóa lớn hơn Ninh Bình.

C. Nuôi trồng của Nghệ An nhỏ hơn Hà Tĩnh.

D. Khai thác của Quảng Ninh nhỏ hơn Quảng Trị.