Cho hình chóp tam giác S.ABC có đá...

Câu hỏi: Cho hình chóp tam giác S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2a và SBA^=SCA^=90o Biết góc giữa đường thẳng SA và mặt đáy bằng 45o. Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SAC).

A. 155a

B. 2155a

C. 2153a

D. 2515a