Những nhận định nào dưới đây là đúng?

Câu hỏi: Những nhận định nào dưới đây là đúng?

A. (1), (2), (3) đều đúng.

B. (1) sai, còn (2), (3) đều đúng.

C. (1), (2), (3) đều sai.

D. (1), (2) đều đúng, còn (3) sai.