Hình chóp S.ABCD có đáy là hình th...

Câu hỏi: Hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi cạnh a, góc BAC^ =600 SA vuông góc với mp(ABCD) góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600 Khoảng cách từ A đến mp (SBC) bằng

A. a23

B. 2a

C. 3a4

D. a