Đâu không phải là đặc...

Câu hỏi: Đâu không phải là đặc điểm chứng tỏ nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả nền nông nghiệp nhiệt đới?

A. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp. 

B. Tính mùa vụ được khai thác tốt hơn. 

C. Cơ cấu mùa vụ có những thay đổi quan trọng. 

D. Chuyển nền nông nghiệp tự cấp tự túc sang nền nông nghiệp hàng hóa