Trong hệ ở hình vẽ bên, khối lượng của hai v...

Câu hỏi: Trong hệ ở hình vẽ bên, khối lượng của hai vật là m1 = 2 kg; m2 = 1 kg. Sợi dây rất nhẹ, không dãn, bỏ qua khối lượng của ròng rọc, bỏ qua mọi ma sát. Độ cao lúc đầu của hai vật chênh nhau h = 2m. Sau thời gian t kể từ khi bắt đầu chuyển động thì hai vật ở hai vị trí ngang nhau. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị của t gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 1,5 s.

B. 0,55 s.

C. 25 s.

D. 0,77s.