Tổng các nghiệm của phương t...

Câu hỏi: Tổng các nghiệm của phương trình 2 cos3x ( 2.cos2x + 1) = 1 trên đoạn -4π,6π  là:

A. 61π

B. 72π

C. 52π

D. 56π