Khi chiếu chùm sáng trắng hẹp vào một lăng k...

Câu hỏi: Khi chiếu chùm sáng trắng hẹp vào một lăng kính thì chùm sáng màu tím bị lệch nhiều nhất. Nguyên nhân là:

A. ánh sáng tím là màu cuối cùng trong quang phổ của ánh sáng trắng.

B. chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị lớn nhất.

C. chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng tím có giá trị nhỏ nhất.

D. ánh sáng tím bị hút về phía đáy của lăng kính mạnh hơn so với các màu khác.