Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hì...

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Biết SO(ABCD), SO=a3. Đường tròn ngoại tiếp tứ giác ABCD có bán kính là a2 Góc hợp bởi mỗi mặt bên và đáy của hình chóp là:

A. 30o

B. 45o

C. 60o

D. 75o