Nghiệm của phương trình  

Câu hỏi: Nghiệm của phương trình  2sin2 x- 3sin x+ 1= 0  thỏa điều kiện: 0  x < π2

A. x = π/6

B. x = π/4

C. x = π/2

D. x = -π/2