Cho hình chóp S.ABC

Câu hỏi: Cho hình chóp S.ABC có SA=x; AB=AC=SB=SC=1. Thể tích khối chóp S.ABC lớn nhất khi tổng x+y bằng:

A. 3

B. 23

C. 43

D. 43