Nhiệm vụ chính của quân và dân ta...

Câu hỏi: Nhiệm vụ chính của quân và dân ta trong đông xuân 1953-1954 là

A. Tiêu diệt sinh lực địch.

B. Buộc Pháp phải phân tán lực lượng.

C. Giữ thế chủ động trên chiến trường.

D. Giải phóng đất đai.