Đun sôi bốn dung dịch, mỗi dung dị...

Câu hỏi: Đun sôi bốn dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau: Ba(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3, NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất (Giả sử nước bay hơi không đáng kể)?

 A. Ba(HCO3)2.

 B. Ca(HCO3)2.

 C. NH4HCO3.

 D. NaHCO3.