Cho tập hợp A có 20 phần tử. Có ba...

Câu hỏi: Cho tập hợp A có 20 phần tử. Có bao nhiêu tập con của A khác rỗng và số phần tử là số chẵn?

A. 220 - 1

B. 219 - 1

C. 219

D. 220