Ở một loài động vật, nghiên cứu quá trình gi...

Câu hỏi: Ở một loài động vật, nghiên cứu quá trình giảm phân hình thành giao tử của cơ thể có kiểu gen AaBbDdXMNXmn người ta nhận thấy có 33,33% số tế bào sinh giao tử có xảy ra hiện tượng tiếp hợp trao đổi chéo gây ra hoán vị gen. Theo lý thuyết, cá thể này cần tối thiểu bao nhiêu tế bào tham gia giảm phân để tạo ra số loại giao tử là tối đa? Biết rằng mọi quá trình sinh học diễn ra bình thường

A. 8 tế bào hoặc 24 tế bào

B. 18 tế bào hoặc 32 tế bào

C. 24 tế bào hoặc 48 tế bào

D. 12 tế bào hoặc 48 tế bào