Cho hình chóp S. ABCD...

Câu hỏi: Cho hình chóp S. ABCD  có đáy ABCD là hình bình hành AB = 3a, AD = 4a, BAD^= 1200. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = 2a3. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) (SCD) 

A. 450

B. arccos17226

C. 600

D. 300