Đặc điểm kinh tế - xã hội nào sau đây

Câu hỏi: Đặc điểm kinh tế - xã hội nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

A. Có lịch sử khai thác lãnh thổ sớm nhất cả nước

B. Mật độ dân số cao nhất cả nước

C. Năng suất lúa cao nhất cả nước

D. Sản lượng lúa cao nhất cả nước